a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Thomayerovy sady

výsadby cibulovin_jaro 2014
Quercus macranthera Sol. 4xp 350-400

Thomayerovy sady

akce: Revitalizace parku Thomayerovy sady

místo: Praha 8 - Libeň

stupeň: studie, dílčí DPS

investor: MČ Praha 8

studie: 2008, dílčí DPS v následujícíh letech

realizace: 2010 - každoročně dílčí etapy

Park Thomayerovy sady v Praze 8 – Libni leží v oblasti ochranného pásma Pražské památkové rezervace. Z tohoto důvodu byl vznesen požadavek Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu odd. památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy na předložení konceptu obnovy celého parku - sadů, který se zaměří zejména na obnovu povrchů cest a zpevněných ploch, doplnění mobiliáře a vzhledem k dlouhodobé absenci nových dosadeb v parku, také navrhne způsob obnovy porostů zahrnující kácení a nové výsadby.

Prostor byl již svou geomorfologií předurčen k vytvoření romantického parku: dramatický terén - nivní a náhorní plošiny střídající se s prudkými svahy místy i se skalními výchozy, přítomnost řeky Vltavy, resp. jejího slepého ramena a přítok Rokytky, dále jižně orientované svahy vhodné pro pěstování vinné révy a později k založení ovocného sadu, jehož fragmenty se v parku dochovaly do současnosti a velký potenciál stávajících, zejména domácích dřevin. Tato místa jsou propojena sítí okružních cest, vedoucích po vrstevnicích a zakončených vyhlídkami na Prahu.

Péče o park se v posledních letech omezila pouze na základní údržbu – kosení trávníků

a příležitostné zmlazení keřů. Došlo tak k přerušení kontinuity průběžné obnovy parku, která je nezbytná pro zachování jeho trvalé funkce a zajištění jeho původní kompozice. Vyhlídky a jejich průhledy jsou často zarostlé a v současnosti je jasně čitelný také nastupující rozpad stromového patra, neboť velká část dřevin je nyní již ve stádiu dospělých jedinců, kteří začínají vykazovat známky stárnutí a zejména jasany (Fraxinus excelsior) hojně odumírají.

Investor zvolil postupný způsob obnovy, která byla zahájena v roce 2010 a stále pokračuje. Jedná se zejména o probírky keřů, odstraňování nevhodných náletů a nárostů

a výsadbu dřevinného patra. Vzhledem k výše zmíněné absenci kontinuální péče jsou nyní vysazovány dřeviny ve větších velikostech, které dříve naplní požadovaný záměr.

Na podzim 2011 byly výrazně probrány zejména části za gymnáziem, kde zarostlá zákoutí podél cest byla nahrazena půdopokryvnými rostlinami (břečťan, bergénie, hluchavka pitulník). Na podzim 2012 zde budou vysazeny cibuloviny.